កច្ចាយនសូត្រទី ៧

   ៧ : ៩ វគ្គា បញ្ចបញ្ចសោ មន្តា. ១) ប្រែរៀងសេចក្តី ព្យញ្ជនៈតាមពួកនីមួយ ៗ ៥ តួ មាន ម​ ជាទីបំផុត ឈ្មោះថា​ វគ្គ ។ ២) ប្រែលោតប្រយោគ ព្យញ្ជនា រីព្យញ្ជនៈទ.  មន្តា ដែលមាន

Read more

ដើម្បីការពារទុច្ចរិត ពេលប្រឡង ត្រូវស្រាតចេញ

ភារតរដ្ឋស្ស ហិ រដ្ឋពិហារេ ឯកូនសដ្ឋយុត្តរសតាធិកសហស្សមត្តា យោធាបេក្ខា និវាសិតអន្តោវសនេហិ អជ្ឈោកាសេ ញាណភូមឹ វីមំសន្តិ ។ នៅរដ្ឋពិហារនៃប្រទេសឥណ្ឌា បេក្ខជនជាទាហានប្រមាណជា ១១៥៩ នាក់ប្រឡងកម្រិតប្រាជ្ញានៅកណ្តាលវាលដោយទាំងស្លៀកខោខ្លី ។ វីមំសនកាលេ កិរេតំ ទុច្ចរិតំ និវារេតុំ កតំ ហោតិ. បានឮថា​ ការធ្វើបែបនោះនៅពេលប្រឡង គឺ ធ្វើឡើងដើម្បីការពារទុច្ចរិត

Read more

បឋមភូមិកំ សិក្ខាគារំ សាលាបឋមសិក្សា

ព្យគ្ឃបញ្ជរោតិ កតនាមំ ហិ បឋមភូមិកំ សិក្ខាគារំ  អូរសម្រិលនិគមេ ច សំឡូតជនបទេ ច បាត់ដំបងបទេសេ ច តិដ្ឋតិ. សាលាបឋមសិក្សាទ្រុងខ្លាតាំងនៅក្នុងឃុំអូរសម្រិល ស្រុកសំឡូត ខេត្តបាត់ដំបង ។ Facebook Comments

Read more

គណ្ឌិបក្ខប្បមុខោ ប្រមុខបក្សជួង

គណ្ឌិបក្ខប្បមុខោ ហិ បរិព្វាជកោ អរេ ថវិកាធរោ ​ចោរោតិ វាទេន សង្ឃំ បរិភាសតិ វា អក្កោសតិ វា. បរិព្វាជកជាប្រមុខបក្សជួងជេរប្រទេចភិក្ខុសង្ឃដោយវាទៈថា អាចោរថង់យាម ។ យំ បក្ខប្បមុខេន វុត្តំ, តំ បរិវារស្ស សច្ចំ ហោតិ.  ពាក្យដែលប្រមុខបក្សនិយាយ​  ចាត់ជា​ពាក្យ​ពិត​សម្រាប់អ្នកគាំទ្រ ។

Read more

កច្ចាយនសូត្រទី ៦

  ៦ :  ៨ សេសា ព្យញ្ជនា. *អដ្ឋហិ សរេហិ សេសា វណ្ណា ព្យញ្ជនា ហោន្តិ* ✸ ប្រែដោយអត្ថ អក្សរដែលសល់អំពីស្រៈ  ៨ តួ ឈ្មោះថា ព្យញ្ជនៈ ។ ✸ ប្រែលោតប្រយោគ សេសា វណ្ណា អក្សរទ.

Read more

អូបាម៉ាភាសិតា

ឯកាធិបោ ហិ មនុស្សប្បដិឃាតប្បច្ចយោ ហោតិ ។ សោ ចិរំ កត្វា សត្តឹ បរិរក្ខិតុំ ន សក្កោតិ, មនុស្សកាយំ ពន្ធាបេតុំ សក្កោតិ, នេវ បន មនុស្សចិន្តនំ ពន្ធាបេតុំ, បវត្តិឃោសកគណំ អភិបាលេតុំ ចេវ  អត្តនោ ​ច រដ្ឋវាសី

Read more

កច្ចាយនសូត្រទី ៥

៥ : ៥ អញ្ញេ ទីឃា *តត្ថ សរេសុ រស្សេហិ អញ្ញេ សរា ទីឃា ហោន្តិ* ✺ប្រែដោយអត្ថ បណ្តាស្រៈទាំងនោះ ស្រៈផ្សេងអំពីរស្សៈ ឈ្មោះថា ទីឃៈ ។ ស្រៈទីឃៈ ៥ តួ គឺ អា ឦ ឩ

Read more

ដាក់គុក ១០ ឆ្នាំ សំពង ២០០០ ដំបង ពីបទមិនជឿថាមានព្រះ

កាលពីថ្ងៃទី ២៧ កុម្ភៈ  តុលាការក្នុងប្រទេសសាឧឌីអារិបៀបានចេញសាលក្រមកាត់ទោស​យុវជន​ម្នាក់ឲ្យជាប់គុក ១០ ឆ្នាំ និង សំពង  ២០០០ ដំបង ពីបទមិនជឿថា មានព្រះអាទិទេព​ពិត​មែន​នោះ​ទេ​នៅលើ Tweeter របស់ខ្លួន ។ ប៉ូលិសសាសនាបានតាមដាននិងពិនិត្យមើលសំណេររបស់យុវជននោះជាង ៦០០ ដង នៅលើ Tweeter មានខ្លឹមសារបដិសេធវត្តមានរបស់ព្រះអាឡោះ  មើលងាយគម្ពីរកូរាន និង ចោទប្រកាន់រាល់​សាស្តា​ថាកុហកបោកប្រាស់ និងថា

Read more

ឈ្មោះបទប្រធានក្នុងវាចកៈទាំង ៥

១.បឋមាវិភត្តិ សម្ពន្ធចូលនឹងកិរិយា ជាបទប្រធានមានឈ្មោះហៅផ្សេង ៗ គ្នាក្នុងវាចកៈទាំង ៥ ​​ដូចតទៅ ១.ជាបទប្រធានក្នុងកត្តុវាចកៈ ហៅថា សុទ្ធកត្តា, សយកត្តា, អភិហិតកត្តា -បទកិរិយាធំ                            ហៅថា​ អាខ្យាតបទ កត្តុវាចកៈ / កិតបទ កត្តុវាចកៈ ២.ជាបទប្រធានក្នុងប្រយោគកិរិយាបធានន័យ ហៅថា បកតិកត្តា -បទកិរិយាធំ                     ហៅថា កិរិយាបធាននយៈ​

Read more

កច្ចាយនសូត្រទី ៤

កច្ចាយនសូត្រទី ៤ ៤ : ៤ លហុមត្តា តយោ រស្សា. ✹ ប្រែដោយអត្ថ ស្រៈ ៣ តួដែលមានមាត្រាសំឡេងរហ័ស ឈ្មោះថា ស្រៈខ្លី ។ ✹ ប្រែលោតប្រយោគ តយោ សរា រីស្រៈទ. ៣ តួ លហុមត្តា ដែលមានសំឡេងរហ័សជាប្រមាណ

Read more

សព្ទភាសាខ្មែរដែលប្រើនៅពេលសម្ពន្ធ

សព្ធភាសាខ្មែរដែលប្រើនៅពេលសម្ពន្ធ ប្រើសព្ទថា “ របស់, នៃ”  នៅពេលសម្ពន្ធជាមួយនឹងបទតទៅនេះ ១.វិសេសនៈ    ឧ.​ អយំ វិសេសនៈ របស់ ធម្មទេសនា ២.អព្ភន្តរកិរិយា  ឧ. អាគច្ឆន្តោ អព្ភន្តរកិរិយា របស់ សោ ៣.ឥត្ថម្ភូតៈ   ឧ.  មនសា ឥត្ថម្ភូតៈ របស់ បុគ្គលោ ប្រើសព្ទថា

Read more

វិធីសម្ពន្ធ

នៅពេលត្រូវការសម្ពន្ធ ត្រូវសង្កេតលំដាប់សព្ទដូចតទៅនេះ ១.អាលបនៈ ២.និបាតដើមសេចក្តី ឬ កាលសត្តមី ៣.បទវិសេសនៈរបស់ប្រធាន ៤.ប្រធាន ៥.មុខ្យកិរិយា ឬ កិរិយាគ្រប់គ្រងប្រយោគ ឬ កិរិយាធំ ៦.សម្ពន្ធទៅតាមលំដាប់រហូតដល់ចប់ប្រយោគ Facebook Comments

Read more

កច្ចាយនសូត្រទី ៣

  ៣: ៣  តត្ថោទន្តា សរា អដ្ឋ. ប្រែលោតប្រយោគ តត្ថ អក្ខរេសុ បណ្ដារអក្សរទ. នោះ អដ្ឋ អក្ខរា រីអក្សរទ. ៨ តួ ឱទន្តា ដែលមាន ឱ ជាទីបំផុត ហោន្តិ រមែងជា សរា  ឈ្មោះថា ជាស្រៈ 

Read more

វិសុទ្ធិមគ្គភាគ ១ កម្មដ្ឋាននិទ្ទេស អធិប្បាយគណៈពលិពោធ

[sociallocker]​វិសុទ្ធិមគ្គភាគ ១ កម្មដ្ឋាននិទ្ទេស អធិប្បាយគណៈពលិពោធ សួរដោយភិក្ខុ សៀន សឿម Sean Soeurm  ថា ប្រយោគខាងក្រោម ប្រែ និង សម្ពន្ធដូចម្តេច? ឯវម្បិ អលភមានេន  មយ្ហំ  អាវុសោ ឯកំ កិច្ចំ អត្ថិ តុម្ហេ យថាផាសុកដ្ឋានានិ គច្ឆថាតិ គណំ

Read more

កច្ចាយនសូត្រទី ២

សន្ធិកណ្ឌ សូត្រទី ២ ២ : ២ អក្ខរាបាទយោ ឯកចត្តាឡីសំ. ប្រែរៀងសេចក្តី អក្សរមាន អ ជាដើម ៤១ តួ ឈ្មោះថា អក្សរ ។ ប្រែលោតប្រយោគ អាទយោ វណ្ណា រីអក្សរ ទ. មាន អ ជាដើម

Read more

រឿងទី ៧ ព្រះមហាមោគ្គលាន សម្ពន្ធញែកធាតុ

រឿងទី៧ព្រះហាមោគ្គលាន ក្នុងទណ្ឌវគ្គទី១០ ព្រះបរមគ្រូនៃយើងទ្រង់ប្រារព្ភចំពោះចោរហារយដែលសម្លាប់ព្រះមហាមោគ្គលាន ត្រូវព្រះបាទអជាតសត្រូវចាប់បាន យកទៅកប់ត្រឹមចង្កេៈខ្លះ ត្រឹមដោះខ្លះរួចដុតទាំងរស់ហើយ យកន័ង្គ័លដែកទឹមដោយដំរី ភ្ជួរដាច់ជាកំណាត់តូចកំណាត់ធំ ស្លាប់បង់អស់ទៅហោង គតិតឿនចិត្ត អ្នកអាងអំណាចអាងលុយអាងចំណេះ អាងពួក ធ្វើបាបអ្នកទន់ខ្សោយ អំពើអាក្រក់នឹងវិលទៅរក បុគ្គលនោះវិញ ឃើញទាន់ហន់ ទាន់ភ្នែកឆាប់ៗមិនយូរឡើយ ១០ យ៉ាង ១. នឹងជួបទុក្ខវេទនាយ៉ាងអាក្រក់ ២. នឹងជួបអន្តរាយ រកស៊ីខាត ៣.

Read more

ការប្រើពាក្យផ្ទួនគ្នា

ការប្រើពាក្យផ្ទួនគ្នាក្នុងភាសាមគធ(ភាសាបាលី) សារត្ថទីបនី ភាគ ៤ ទំព័រ១០០ គាថា ៙ភយេ កោធេ បសំសាយំ តុរិតេ កោតូហលច្ឆរេ ហាសេ សោកេ បសាទេ ច ករេ អាមេឌិតំ ពុធោ ប្រែ ពុធោ រីអ្នកដឹង ករេ គប្បីធ្វើ អាមេឌិតំ ពាក្យផ្ទួន

Read more

ចក្ខុបាលត្ថេរវត្ថុ ១

១. យមកវគ្គ វណ្ណនា ១. ចក្ខុបាលត្ថេរ វត្ថុ. [ ១ ] មនោបុព្វង្គមា ធម្មា              មនោសេដ្ឋា មនោមយា, មនសា ចេ បទុដ្ឋេន             ភាសតិ វា ករោតិ វា, តតោ នំ ទុក្ខមនេ្វតិ               ចក្កំវ វហតោ

Read more