ម៉ែស៊ូនាំកូនមកស្រុកវិញ មួយសែននាក់

Aungsansuukyi_01

ថ្ងៃនេះម៉ែស៊ូ រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសបានសម្រេចចិត្តរៀប
ចំនាំកម្មករចំនាកស្រុកភូមា មួយសែននាក់ ប្រមាណ៩%
នៃកម្មករចំនាកស្រុកភូមានៅស្រុកសៀមមកភូមាវិញ ។

Aungsansuukyi_02
មុននាំពួកភូមាចំនាកស្រុកមកវិញ ម៉ែស៊ូបានរៀបចំ
កន្លែងធ្វើការថ្មីជូនពួកគេ ដែលអាចទទួលប្រាក់ចំណូល
ប្រហាក់ប្រហែលធ្វើការនៅប្រទេសថៃដែរ ។
មេដឹកនាំកម្ពុជាគួរយកគំរូតាមម៉ែស៊ូ ដើម្បីកុំអោយគេថា
« ចាញ់មនុស្សស្រី » ។ភូមាធ្វើបានកម្ពុជាក៏ធ្វើបានដែរ ។

By ហែន វិភាគ

 

Facebook Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published.