កាលប្បវត្តិនៃកម្ពុជា ១៨

polpot1

2001 – A law setting up a tribunal to bring genocide charges against Khmer Rouge leaders is passed. International donors, encouraged by reform efforts, pledge $560 million in aid.
ឯកាធិកទ្វេសហស្សគ្រិស្តវស្សេ វិនិច្ឆយសភំ បតិដ្ឋាបេត្វា មានុសិកោបឃាតទោសេន លោហិតខេមរបុព្វង្គមេ  ចោទេតុំ នីតិ កតា អហោសិ ។ នានារដ្ឋចាគិនោ, បដិសង្ខរណុយ្យោគេ ឧស្សាហិតេ, បរិច្ចាគវសេន ដុល្លារ នាម បញ្ចសដ្ឋីកោដិធនំ ទាតុំ កតិកមកំសុ ។

polpot2
ឆ្នាំ 2001 – ច្បាប់មួយត្រូវបានអនុម័តដើម្បីបង្កើតសាលាក្តីហើយចោទប្រកាន់មេដឹកនាំខ្មែរក្រហមពីទោសប្រល័យពូជសាសន៍ ។ ម្ចាស់ជំនួយអន្តរជាតិសន្យាផ្តល់ជំនួយទឹកប្រាក់ ៥៦ កោដិ ដុល្លារ កាលបើប្រឹងប្រែងធ្វើកំណែទម្រង់  ។

polpot3

Facebook Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published.