ដំណើរទៅខេត្តរាជបុរី

2016maha_04 2016maha_03

អជ្ជាហំ ថៃរដ្ឋេ យេ ទហរសាមណេរា ឯកទុតិយភូមឹ វា តតិយភូមឹ វា បាលិភាសាវិជ្ជាភូមឹ បដិលភន្តិ តេ អភិនន្ទិតុំ រាជបុរមគច្ឆឹ ។  តេសំ វាយាមំ អភិនន្ទាមិ ។ ចិរំ ទិប្បតុ សទ្ធម្មោ ។

ថ្ងៃនេះ បានធ្វើដំណើរទៅខេត្តរាជបុរីក្នុងប្រទេសថៃដើម្បីសាទរភិក្ខុសាមណេរដែលបានជាប់បាលីកម្រិត ៣ ប្រយោគ និង ២ ប្រយោគ ។
សូមអបអរសាទរសេចក្តីប្រឹងប្រែងរបស់ភិក្ខុសាមណេរទាំងនោះ សូមឲ្យព្រះសទ្ធម្មរុងរឿងតរៀងទៅ ។

2016maha_06

2016maha_07

Facebook Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published.