កាលប្បវត្តិនៃកម្ពុជា ១៤

ieng-sary

1994 – Thousands of Khmer Rouge guerrillas surrender in government amnesty.
ចតុនវុតយុត្តរនវសតាធិកសហស្សគ្រិស្តកាលេ អនេកសហស្សា រត្តខេមរនិលីនយោធា រដ្ឋាភិបាលស្ស អភយទានេន អវជីយឹសុ ។  
ឆ្នាំ 1994 – ទ័ពព្រៃខ្មែរក្រហមរាប់ពាន់នាក់ចុះចូលដោយការលើកលែងទោសរបស់រដ្ឋាភិបាល ។
1996 – Deputy leader of Khmer Rouge Ieng Sary forms a new party and is granted amnesty by Sihanouk.
ឆនវុតយុត្តរនវសតាធិកសហស្សគ្រិស្តកាលេ យោ រត្តខេមរយោធានំ អៀង សារី នាម ទុតិយោ នាយកោ ហោតិ, សោ នវបក្ខំ មាបេត្វា សីហនុ នាម រញ្ញា ទិន្នាភយោ អហោសិ ។
ឆ្នាំ 1996 – លោកអៀង សារី ជាថ្នាក់ដឹកនាំលំដាប់ទី ២ របស់ខ្មែរក្រហមបានបង្កើតគណបក្សថ្មីមួយ ហើយត្រូវបានលើកលែងទោសដោយសម្តេចសីហនុ ។

Facebook Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published.