កាលប្បវត្តិនៃកម្ពុជា ១៣

generalelection1993

1993 – General election sees the royalist Funcinpec party win the most seats followed by Hun Sen’s Cambodian People’s Party (CPP).

តេនវុតយុត្តរនវសតាធិកសហស្សគ្រិស្តកាលេ សាធារណំ ហិ ឆន្ទទានំ កតមហោសិ ។ ហ្វុនស៊ិនប៉ិច នាម រាជភត្តិកបក្ខោ បាយេន អាសនានិ លភឹសុ, បជាបក្ខោ បន អប្បតរាសនានិ ។
ឆ្នាំ 1993 – ការបោះឆ្នោតទូទៅមើលឃើញថាគណបក្សហ៊្វុនស៊ិនប៉ិចឈ្នះអាសនៈច្រើនបំផុត តាមពីក្រោយដោយគណបក្សប្រជាជនកម្ពុជារបស់ហ៊ុនសែន (CPP) ។
A three-party coalition is formed with Funcinpec’s Prince Norodom Ranariddh as prime minister and Hun Sen as deputy prime minister.
The monarchy is restored, Sihanouk becomes king again. The country is re-named the Kingdom of Cambodia. The government-in-exile loses its seat at the UN.

voters1993
បក្ខត្តយំ បដិសង្ខតំ អហោសិ ។ រណឫទ្ធិ នាម រាជបុត្តោ បឋមោ រដ្ឋមន្តីនំ នាយកោ អហោសិ ហ៊ុន សែន នាម បុរិសោ ទុតិយោ រដ្ឋមន្តីនំ នាយកោ ។ ឯកាធិបច្ចំ បដិទិន្នមហោសិ ។ សីហនុ រាជា បុនាហោសិ ។ រដ្ឋស្ស វររាជាណាចក្កន្តិ នាមំ កតំ បុនាហោសិ ។ វិប្បវាសិនោ រដ្ឋាភិបាលស្ស អាសនំ សហបជាជាតិយា សមាគមេ អវជិតមហោសិ ។
បក្សត្រីភាគីត្រូវបានបង្កើតឡើង ព្រះអង្គម្ចាស់នរោត្តមរណឫទ្ធិជានាយករដ្ឋមន្រ្តី និង លោកហ៊ុនសែនជាឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រី ។
របបរាជានិយមត្រូវបានស្តារ ។  សីហនុបានក្លាយជាស្ដេចម្តងទៀត ។ ប្រទេសនេះត្រូវបានដាក់ឈ្មោះជាថ្មីថា ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា ។ រដ្ឋាភិបាលនិរទេសបាត់បង់កៅអីរបស់ខ្លួននៅអង្គការសហប្រជាជាតិ ។

Facebook Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published.