កាលប្បវត្តិនៃកម្ពុជា ១២

paris_agreement

1991 – A peace agreement is signed in Paris. A UN transitional authority shares power temporarily with representatives of the various factions in Cambodia. Sihanouk becomes head of state.
ឯកនវុតយុត្តរនវសតាធិកសហស្សគ្រិស្តកាលេ សន្តិបដិញ្ញា ប៉ារីសធានិយំ កតា អហោសិ ។ សង្កមនាយត្តោ សហបជាជាតិយា អធិការគណោ កម្ពុជាទេសេ នានាបក្ខស្ស អាយុត្តកេហិ សទ្ធឹ តាវកាលិកសត្តិភាគី អហោសិ ។ សីហនុ រដ្ឋាធិបតិ អហោសិ ។
ឆ្នាំ 1991 – កិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពមួយត្រូវបានចុះហត្ថលេខានៅទីក្រុងប៉ារីស។ អាជ្ញាធរអន្តរកាលអង្គការ សហប្រជាជាតិមានអំណាចសហករបណ្តោះអាសន្នជាមួយនឹងអ្នកតំណាងក្រុមបក្សនានា នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា ។ សីហនុបានក្លាយជាប្រមុខរដ្ឋ ។

Facebook Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published.