កាលប្បវត្តិនៃកម្ពុជា ៩

viet_expansion

1979 January – The Vietnamese take Phnom Penh. Pol Pot and Khmer Rouge forces flee to the border region with Thailand.
ឯកូនអសីតយុត្តរនវសតាធិកសហស្សគ្រិស្តកាលេ ផុស្សមាសេ អណ្ណាមិកយោធា ភ្នំពេញរាជធានឹ គណ្ហិ ។ ប៉ុល ពត នាម បុរិសោ ចេវ រត្តខេមរយោធា ច ថៃរដ្ឋសីមាយ សមីបេ ភូមិភាគំ បលាយឹសុ ។
ឆ្នាំ 1979 ខែមករា – យួនបានយករាជធានីភ្នំពេញ ។ ប៉ុលពតនិងកងកម្លាំងខ្មែរក្រហមបានរត់ភៀសខ្លួនទៅកាន់តំបន់ព្រំដែនជាមួយប្រទេសថៃ ។

The People’s Republic of Kampuchea is established. Many elements of life before the Khmer Rouge take-over are re-established.
កម្ពុជា ឯវ បជាមានិតសាធារណរដ្ឋំ ឋាបិតំ ហោតិ ។ សម្ពហុលា បច្ចយា  រត្តខេមរយោធេហិ បរិគ្គហិតនគរតោ បុរតោ  ជីវិតវុត្តិយា បុន បតិដ្ឋាបិតា ហោន្តិ ។

សាធារណរដ្ឋប្រជាមានិតកម្ពុជាត្រូវបានបង្កើតឡើង។ បច្ច័យជាច្រើនសម្រាប់ជីវិតមុនពេលក្រុងត្រូវខ្មែរ ក្រហមកាន់កាប់ត្រូវបានបង្កើតឡើងវិញ ។

Facebook Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published.