កាលប្បវត្តិនៃកម្ពុជា ៨

v_invas

1976 – The country is re-named Democratic Kampuchea. Sihanouk resigns, Khieu Samphan becomes head of state, Pol Pot is prime minister.
ឆសត្តតយុត្តរនវសតាធិកសហស្សគ្រិស្តកាលេ រដ្ឋស្ស បជាធិបតេយ្យភូតា កម្ពុជាតិ នាមំ បុន កតំ ហោតិ ។ សីហនុ និស្សដ្ឋាធិការោ ហោតិ, ខៀវ សំផន នាម បុរិសោ រដ្ឋាធិបតិ, ប៉ុល ពត រដ្ឋមន្តីនំ នាយកោ ។
– ឆ្នាំ 1976 ប្រទេសនេះត្រូវបានដាក់ឈ្មោះឡើងវិញថា កម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យសីហនុបានលាលែងពីតំណែង,  ខៀវ សំផន បានក្លាយជាប្រមុខរដ្ឋ, ប៉ុល ពតជានាយករដ្ឋមន្រ្តី ។
1977 – Fighting breaks out with Vietnam.
សត្តសត្តតយុត្តរនវសតាធិកសហស្សគ្រិស្តកាលេ អាយោធនំ អណ្ណាមរដ្ឋេន សទ្ធឹ ខាយិ  ។
ឆ្នាំ 1977 – ការប្រយុទ្ធគ្នាផ្ទុះឡើងជាមួយប្រទេសវៀតណាម ។

1978 – Vietnamese forces invade Cambodian soil  in a lightning assault.
អដ្ឋសត្តតយុត្តរនវសតាធិកសហស្សគ្រិស្តកាលេ អណ្ណាមិកយុទ្ធសេនា វិជ្ជុបហរណេហិ កម្ពុជាភូមឹ អភិមទ្ទឹសុ ។
– ឆ្នាំ 1978 កងកម្លាំងវៀតណាមបានលុកលុយដែនដីកម្ពុជាដោយការវាយប្រហារដូចរន្ទះ ។

Facebook Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published.