កាលប្បវត្តិនៃកម្ពុជា ៤

Norodom Sihanouk

 

1955 – Sihanouk abdicates to pursue a political career. His father becomes king and Sihanouk becomes prime minister.
បញ្ចបញ្ញាសុត្តរនវសតាធិកសហស្សគ្រិស្តកាលេ សីហនុរាជា  នយោបាយិកាជីវំ កប្បេតុំ  រជ្ជំ បជហិ ។ បិតាស្ស រជ្ជំ ការេសិ, សីហនុ បន រដ្ឋមន្តីនំ នាយកដ្ឋានេ បតិដ្ឋហិ ។
ឆ្នាំ 1955 – សម្តេចសីហនុបានដាក់រាជ្យដើម្បីប្រកបអាជីពនយោបាយ។ ព្រះបិតាបានក្លាយទៅជាស្តេច,សីហនុបានក្លាយទៅជានាយករដ្ឋមន្រ្តី ។

Facebook Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published.