កាលប្បវត្តិនៃកម្ពុជា ២

japan_occupation

 

1945 – The Japanese occupation ends.
បញ្ចចត្តាឡីសុត្តរនវសតាធិកសហស្សគ្រិស្តកាលេ ជប៉ុនរដ្ឋស្ស បរិគ្គហោ បរិយោនគតោ.
ឆ្នាំ 1945 – ការកាន់កាប់របស់ជប៉ុនបានបញ្ចប់ ។
1946 – France re-imposes its protectorate. A new constitution permits Cambodians to form political parties. Communist guerrillas begin an armed campaign against the French.
ឆចត្តាឡីសុត្តរនវសតាធិកសហស្សគ្រិស្តកាលេ ជប៉ុនរដ្ឋំ អាណាធីនត្តំ អាឋបេសិ.
 សម្បតិជាតា រដ្ឋធម្មនុញ្ញនីតិ  កម្ពោជិកេ អនុជានាសិ នយោបាយិកបក្ខេ មាបេតុំ.
សាមញ្ញវាទី និលីនយុទ្ធា បារាំងយោធានំ អាវុធប្បហារំ ទាតុមារភឹសុ.
ឆ្នាំ 1946 – ប្រទេសបារាំងដាក់អាណាព្យាបាលឡើងវិញ ។ រដ្ឋធម្មនុញ្ញថ្មីអនុញ្ញាតឱ្យប្រជាជនកម្ពុជាបង្កើតគណបក្សនយោបាយ។ ពួកឧទ្ទាមកុម្មុយនីសចាប់ផ្តើមយុទ្ធនាការប្រដាប់អាវុធប្រឆាំងនឹងបារាំង ។

 

Facebook Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published.