កាលប្បវត្តិនៃកម្ពុជា ១

sihanouk_king

1863 – Cambodia becomes a protectorate of France. French colonial rule lasts for 90 years.
តិសដ្ឋយុត្តរអដ្ឋសតាធិកសហស្សគ្រិស្តកាលេ ហិ កម្ពុជារដ្ឋំ បារាំងរដ្ឋស្ស អាណាធីនំ ជាតំ ។ បារាំងរដ្ឋាណានិគមស្ស សាសនំ  នវុតិវស្សានិ បវត្តិ ។
ឆ្នាំ 1863 – ប្រទេសកម្ពុជាបានក្លាយជារដ្ឋក្រោមអាណាព្យាបាលបារាំង។ ការគ្រប់គ្រងរបស់អាណានិគមបារាំងមានរយៈពេល 90 ឆ្នាំ។

Sub - German troops marching through occupied Warsaw during World War Two, Poland, circa 1939. (Photo by FPG/Getty Images)
Sub – German troops marching through occupied Warsaw during World War Two, Poland, circa 1939. (Photo by FPG/Getty Images)

1941 – Prince Norodom Sihanouk becomes king. Cambodia is occupied by Japan during World War II.
ឯកចត្តាឡីសុត្តរនវសតាធិកសហស្សគ្រិស្តកាលេ នរោត្តមោ សីហនុ រាជកុមារោ រជ្ជំ ការេសិ.
កម្ពុជារដ្ឋំ, ទុតិយលោកសង្គាមេ វត្តមានេ, ជប៉ុនរដ្ឋេន បរិគ្គហិតំ.
ឆ្នាំ 1941 – ព្រះអង្គម្ចាស់នរោត្តមសីហនុបានក្លាយទៅជាស្ដេច ។ កម្ពុជាត្រូវបានកាន់កាប់ដោយជប៉ុនក្នុងអំឡុងពេលសង្គ្រាមលោកលើកទី II ។

Facebook Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published.