បញ្ហាបោះឆ្នោតនៅអាមេរិក

america_election2016

ពេលបោះឆ្នោត ខ្ញុំគិតពីបញ្ហាជួបប្រទះ…ខ្ញុំគ្មានជឿលើការឃោសនានិងមីឌីយ៉ាទេ។ ជាពិសេសពួកអ្នកនយោបាយអាជីព…

ដោយ James Sok

Facebook Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published.