ដឹងខុសហើយកែប្រែជាល្អ

thein_sein1

យោ ច បុព្វេ បមជ្ជិត្វា              បច្ឆា សោ នប្បមជ្ជតិ
សោមំ លោកំ បភាសេតិ        អព្ភា មុត្តោវ ចន្ទិមា។
បុគ្គលណាប្រមាទហើយក្នុងកាលមុន តែក្រោយមកមិនប្រមាទវិញ បុគ្គលនោះឈ្មោះថាញាុំងលោកនេះឲ្យភ្លឺស្វាង ដូចព្រះចន្ទផុតចាកពពក។

thein_sein2

thein_sein8
ការដែលលោក ថេន សេន ចូលមកសាងផ្នួសនេះអាចជាសារមួយដាស់តឿន ក្រើនរំឭកដល់មេដឹកនាំដែលមានសភាពដូចគាត់កាលពីមុន។ យើងដឹងហើយថា ពុុំមាននរណាមិនចេះខុសនោះទេ តែអ្វីដែលសំខាន់ដឹងខុសហើយ ចេះទទួលកំហុស និងកែវាឡើងវិញ។
នៅសម័យព្រះពុទ្ធមានព្រះអង្គុលីមាលជាឧទាហរណ៍ ។

thein_sein3

thein_sein6

ដោយ វាសនា​ ចៅចិត្រ

Facebook Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published.