សម្ពន្ធទីបនីក្នុងធម្មបទដ្ឋកថា ភាគ ១ ទំព័រ ៣ វគ្គ ១

សម្ពន្ធទីបនីក្នុងធម្មបទដ្ឋកថា ភាគ ១ ទំព័រ ៣ វគ្គ ១

យមកវគ្គវណ្ណនា វុត្តកម្ម ក្នុង វុច្ចតេ មយា អនភិហិតកត្តា ក្នុង វុច្ចតេ ៗ អាខ្យាតបទ កម្មវាចក ។

ចក្ខុបាលត្ថេរវត្ថុ វុត្តកម្ម ក្នុង វុច្ចតេ មយា អនភិហិតកត្តា ក្នុង វុច្ចតេ ៗ អាខ្យាតបទ កម្មវាចក ។

មនោបុព្វង្គមា មនោសេដ្ឋា និង មនោមយា វិសេសន របស់ ធម្មា ៗ លិង្គត្ថ ។

ចេ-សព្ទ បរិកប្បត្ថ បុគ្គលោ សយកត្តា ក្នុង ភាសតិ និង ករោតិ ៗ អាខ្យាតបទ កត្តុវាចក បទុដ្ឋេន វិសេសន របស់ មនសា ៗ ឥត្ថម្ភូត ក្នុង បុគ្គលោ វា-ពីរសព្ទ បទវិកប្បត្ថ ចូលនឹង ភាសតិ និង ករោតិ ។

ទុក្ខំ សយកត្តា ក្នុង អន្វេតិ ៗ អាខ្យាតបទ កត្តុវាចក តតោ វិសេសន របស់ តិវិធទុច្ចរិតតោ ៗ ហេតុ ក្នុង អន្វេតិ នំ វិសេសន របស់ បុគ្គលំ ៗ អវុត្តកម្ម ក្នុង អន្វេតិ ឥវ-សព្ទ ឧបមាជោតក ចូលនឹង ធុរំ វហតោ ពលិវទ្ទស្ស បទំ អន្វេន្តំ ចក្កំ ធុរំ អវុត្តកម្ម ក្នុង វហតោ ៗ វិសេសន របស់ ពលិវទ្ទស្ស ៗ សាមីសម្ពន្ធ ក្នុង បទំ ៗ អវុត្តកម្ម ក្នុង អន្វេន្តំ ៗ វិសេសន របស់ ចក្កំ ៗ ឧបមាលិង្គត្ថ  ឥតិ-សព្ទ សរូប ក្នុង អយំ ធម្មទេសនា អយំ វិសេសន របស់ ធម្មទេសនា ៗ វុត្តកម្ម ក្នុង ភាសិតា ភគវតា អនភិហិតកត្តា ក្នុង ភាសិតា ៗ កិតបទ កម្មវាចក កត្ថ វិសេសន របស់ ឋានេ ៗ អាធារ ក្នុង ភាសិតា ឥតិ-សព្ទ សរូប ក្នុង បុច្ឆា ៗ លិង្គត្ថ ។

អយំ វិសេសន របស់ ធម្មទេសនា ៗ វុត្តកម្ម ក្នុង ភាសិតា ភគវតា អនភិហិតកត្តា ក្នុង ភាសិតា ៗ កិតបទ កម្មវាចក សាវត្ថិយំ វិសយាធារ ក្នុង ភាសិតា ឥតិ-សព្ទ សរូប ក្នុង វិស្សជ្ជនំ ៗ លិង្គត្ថ ។

អយំ វិសេសន របស់ ធម្មទេសនា ៗ វុត្តកម្ម ក្នុង ភាសិតា ភគវតា អនភិហិតកត្តា ក្នុង ភាសិតា ៗ កិតបទ កម្មវាចក កំ វិសេសន របស់ បុគ្គលំ ៗ អវុត្តកម្ម ក្នុង អារព្ភ ៗ សមាលកាលកិរិយា ក្នុង ភាសិតា  សាវត្ថិយំ វិសយាធារ ក្នុង ភាសិតា ឥតិ-សព្ទ សរូប ក្នុង បុច្ឆា ៗ លិង្គត្ថ ។

អយំ វិសេសន របស់ ធម្មទេសនា ៗ វុត្តកម្ម ក្នុង ភាសិតា ភគវតា អនភិហិតកត្តា ក្នុង ភាសិតា ៗ កិតបទ កម្មវាចក ចក្ខុបាលត្ថេរំ អវុត្តកម្ម ក្នុង អារព្ភ ៗ សមាលកាលកិរិយា ក្នុង ភាសិតា សាវត្ថិយំ វិសយាធារ ក្នុង ភាសិតា ឥតិ-សព្ទ សរូប ក្នុង វិស្សជ្ជនំ ៗ លិង្គត្ថ ។

 

loading…
Facebook Comments