គណិតវិទ្យាបែបបាលី

គណិតវិទ្យាបែបបាលី
១) ២ + ៣ = ៥
តីហិ សទ្ធឹ ទ្វេ បណ្ឌេត្វា បញ្ច ហោន្តិ ។
ប្រែលោតប្រយោគ
បញ្ច រី ៥ ទ. ហោន្តិ រមែងមាន បណ្ឌេត្វា​ ព្រោះបូក ទ្វេ នូវ ២ ទ. សទ្ធឹ​ ជាមួយ តីហិ នឹង ៣ ទ. ។
ប្រែរៀងសេចក្តី
៥ មាន ព្រោះបូក ២ ជាមួយនឹង ៣ ។

២) ១០ – ៣ = ៧
តីហិ សទ្ធឹ ទស លោបេត្វា សត្ត ហោន្តិ ។
ប្រែលោតប្រយោគ
សត្ត រី ៧ ទ. ហោន្តិ រមែងមាន លោបេត្វា​ ព្រោះលុប ទស នូវ ១០ ទ. សទ្ធឹ ជាមួយ តីហិ នឹង ៣ ទ. ។
ប្រែរៀងសេចក្តី
៧ មាន ព្រោះលុប ១០ ជាមួយនឹង ៣ ។

៣) ៥ * ៣ = ១៥
តីហិ សទ្ធឹ បញ្ច គុណីកត្វា បណ្ណរស ហោន្តិ ។
ប្រែលោតប្រយោគ
បណ្ណរស រី ១៥ ទ. ហោន្តិ រមែងមាន គុណីកត្វា​ ព្រោះគុណ បញ្ច នូវ ៥ ទ. សទ្ធឹ ជាមួយ តីហិ នឹង ៣ ទ. ។
ប្រែរៀងសេចក្តី
១៥ មាន ព្រោះគុណ ៥ ជាមួយនឹង ៣ ។

៤) ១០ / ២ = ៥
ទ្វីហិ សទ្ធឹ ទស វិភជិត្វា បញ្ច ហោន្តិ ។
ប្រែលោតប្រយោគ
បញ្ច រី ៥ ទ. ហោន្តិ រមែងមាន វិភជិត្វា ព្រោះចែក ទស នូវ ១០ ទ. សទ្ធឹ ជាមួយ ទ្វីហិ នឹង ២​ ទ. ។
ប្រែរៀងសេចក្តី
៥ មាន ព្រោះចែក ១០ ជាមួយនឹង ២ ។

loading…
Facebook Comments