ការថតរូបខ្លួនឯងដោយ MacBook

macbook_selfie2 macbook_selfie1

អត្តឆាយារូបំ  ហិ  ឥទានិ MacBook ឥតិ គណិតករណេន គណ្ហិតុំ សក្កា.

រូបខ្លួនឯងឥឡូវនេះអាចប្រើកុំព្យូទ័រ MacBook ថតបាន ។

macbook_selfie7 macbook_selfie6 macbook_selfie5 macbook_selfie4 macbook_selfie3

Facebook Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published.