កម្មវិធីសិក្សាភាសាបាលីនៅថៃ(2)

buddhaghosa

ប្រយោគ ៥ កំណត់ឲ្យប្រែដោយអត្ថតែម្យ៉ាងនិងតែងសម្រាយជាមាគធី

 1. មង្គលត្ថទីបនី ភាគ ២ ប្រែដោយអត្ថ
 2. ធម្មបទដ្ឋកថា ភាគ ២ តែងសម្រាយជាមាគធី
 3. ធម្មបទដ្ឋកថា ភាគ ៣ តែងសម្រាយជាមាគធី
 4. ធម្មបទដ្ឋកថា ភាគ ៤ តែងសម្រាយជាមាគធី

ប្រយោគ ៦ កំណត់ឲ្យប្រែដោយអត្ថតែម្យ៉ាងនិងតែងសម្រាយជាមាគធី

 1. សមន្តប្បាសាទិកា នាម វិនយដ្ឋកថា តតិយោ ភាគោ ប្រែដោយអត្ថ
 2. ធម្មបទដ្ឋកថា ភាគ ៥ តែងសម្រាយជាមាគធី
 3. ធម្មបទដ្ឋកថា ភាគ ៦ តែងសម្រាយជាមាគធី
 4. ធម្មបទដ្ឋកថា ភាគ ៧ តែងសម្រាយជាមាគធី
 5. ធម្មបទដ្ឋកថា ភាគ ៨ តែងសម្រាយជាមាគធី
 6. សមន្តប្បាសាទិកា នាម វិនយដ្ឋកថា អត្ថយោជនា ទុតិយោ ភាគោ សៀវភៅជំនួយការប្រែ
 7. សារត្ថទីបនី នាម វិនយដីកា សមន្តប្បាសាទិកា វណ្ណនា តតិយោ ភាគោ សៀវភៅជំនួយការប្រែ
 8. សារត្ថទីបនី នាម វិនយដីកា សមន្តប្បាសាទិកា វណ្ណនា ចតុត្ថោ ភាគោ សៀវភៅជំនួយការប្រែ

ប្រយោគ ៧ កំណត់ឲ្យប្រែដោយអត្ថតែម្យ៉ាង និង តែងសម្រាយជាមាគធី

 1. សមន្តប្បាសាទិកា នាម វិនយដ្ឋកថា បឋមោ ភាគោ ប្រែដោយអត្ថ
 2. សមន្តប្បាសាទិកា នាម វិនយដ្ឋកថា ទុតិយោ ភាគោ ប្រែដោយអត្ថ
 3. សមន្តប្បាសាទិកា នាម វិនយដ្ឋកថា អត្ថយោជនា បឋមោ ភាគោ សៀវភៅជំនួយការប្រែ
 4. សារត្ថទីបនី នាម វិនយដីកា សមន្តប្បាសាទិកា វណ្ណនា បឋមោ ភាគោ សៀវភៅជំនួយការប្រែ
 5. សារត្ថទីបនី នាម វិនយដីកា សមន្តប្បាសាទិកា វណ្ណនា ទុតិយោ ភាគោ សៀវភៅជំនួយការប្រែ
 6. មង្គលត្ថទីបនី បឋមោ ភាគោ តែងសម្រាយជាមាគធី
loading…

ប្រយោគ ៨ កំណត់ឲ្យប្រែដោយអត្ថតែម្យ៉ាង តែងសម្រាយជាមាគធី និង តែងឆន្ទលក្ខណៈ  ៣ ឆន្ទក្នុងចំណោម ៦ ឆន្ទ

 1. តែងឆន្ទជា ៣ ឆន្ទនៅពេលប្រឡងក្នុងចំណោម ៦ ឆន្ទ គឺ បឋ្យាវត្តច្ឆន្ទ ឥន្ទវជិរច្ឆន្ទ ឧបេន្ទវជិរច្ឆន្ទ ឥន្ទវំសច្ឆន្ទ វំសដ្ឋច្ឆន្ទ វសន្តតិលកាឆន្ទ តាមសេចក្តីដែលគណៈមេប្រយោគកំណត់ឲ្យ ។
 2. សមន្តប្បាសាទិកា នាម វិនយដ្ឋកថា បឋមោ ភាគោ តែងសម្រាយជាមាគធី
 3. វិសុទ្ធិមគ្គស្ស នាម បករណវិសេសស្ស បឋមោ ភាគោ ប្រែដោយអត្ថ
 4. វិសុទ្ធិមគ្គស្ស នាម បករណវិសេសស្ស ទុតិយោ ភាគោ ប្រែដោយអត្ថ
 5. វិសុទ្ធិមគ្គស្ស នាម បករណវិសេសស្ស តតិយោ ភាគោ ប្រែដោយអត្ថ
 6. បរមត្ថមញ្ជុសាយ នាម វិសុទ្ធិមគ្គសំវណ្ណនាយ មហាដីកាសម្មតាយ បឋមោ ភាគោ សៀវភៅជំនួយការប្រែ
 7. បរមត្ថមញ្ជុសាយ នាម វិសុទ្ធិមគ្គសំវណ្ណនាយ មហាដីកាសម្មតាយ ទុតិយោ ភាគោ សៀវភៅជំនួយការប្រែ
 8. បរមត្ថមញ្ជុសាយ នាម វិសុទ្ធិមគ្គសំវណ្ណនាយ មហាដីកាសម្មតាយ តតិយោ ភាគោ សៀវភៅជំនួយការប្រែ

ប្រយោគ ៩ កំណត់ឲ្យប្រែដោយអត្ថតែម្យ៉ាង តែងសម្រាយជាមាគធី

 1. តែងសម្រាយជាមាគធីតាមសេចក្តីដែលគណៈមេប្រយោគកំណត់ឲ្យ
 2. អភិធម្មត្ថសង្គហបាលិយា សហ អភិធម្មត្ថវិភាវិនី នាម អភិធម្មត្ថសង្គហដីកា ប្រែដោយអត្ថ
 3. អភិធម្មត្ថវិភាវិនិយា បញ្ចិកា នាម អត្ថយោជនា បឋមោ ភាគោ សៀវភៅជំនួយការប្រែ
 4. អភិធម្មត្ថវិភាវិនិយា បញ្ចិកា នាម អត្ថយោជនា ទុតិយោ ភាគោ សៀវភៅជំនួយការប្រែ
 5. អភិធម្មត្ថវិភាវិនិយា បញ្ចិកា នាម អត្ថយោជនា តតិយោ ភាគោ សៀវភៅជំនួយការប្រែ
 6. វិសុទ្ធិមគ្គស្ស នាម បករណវិសេសស្ស បឋមោ ភាគោ តែងសម្រាយជាមាគធី
 7. វិសុទ្ធិមគ្គស្ស នាម បករណវិសេសស្ស ទុតិយោ ភាគោ តែងសម្រាយជាមាគធី
 8. វិសុទ្ធិមគ្គស្ស នាម បករណវិសេសស្ស តតិយោ ភាគោ តែងសម្រាយជាមាគធី

how_to_translate_pali_01

Facebook Comments