ការប្រឡងកម្រិតប្រាជ្ញានៃភាសាបាលី

 

chomthong1

ស្យាមរដ្ឋេ ហិ អជ្ជ ទហរភិក្ខូ បាលិភាសាយ ញាណភូមឹ វីមំសន្តិ ។

ថ្ងៃនេះ ភិក្ខុសាមណេរក្នុងប្រទេសថៃប្រឡងភាសាបាលី  ។

Facebook Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published.