ប្រែលោតប្រយោគ អដ្ឋកថាធម្មបទ ភាគ ១ ទំព័រ ៤ វគ្គ ១

 

អថ គ្រានោះ គព្ភោ រីគភ៌ បតិដ្ឋាសិ តាំងនៅចំពោះហើយ កុច្ឆិយំ ក្នុងផ្ទៃ ភរិយាយ នៃភរិយា អស្ស (សេដ្ឋិនោ) របស់សេដ្ឋីនោះ ។

សោ (សេដ្ឋី) រីសេដ្ឋីនោះ អទាសិ បានឲ្យហើយ គព្ភបរិហារំ នូវវត្ថុជាគ្រឿងរក្សានូវគភ៌  តស្សា (ភរិយាយ) ដល់ភរិយានោះ ។

សា (ភរិយា) រីភរិយានោះ វិជាយិ សម្រាលហើយ បុត្តំ នូវបុត្រ ទសមាសច្ចយេន ដោយនូវកាលជាទីកន្លងទៅនៃខែដប់ ។

សេដ្ឋី រីសេដ្ឋី អកាសិ បានធ្វើហើយ (វចនំ) នូវពាក្យថា បាលោ រីបាល ឥតិ ដូច្នេះ នាមំ ឲ្យជាឈ្មោះ តស្ស បុត្តស្ស របស់បុត្រនោះ (តស្ស បុត្តស្ស) អត្តនា បាលិតំ វនប្បតឹ និស្សាយ លទ្ធត្តា ព្រោះភាវៈនៃបុត្រនោះជាអ្នកគឺខ្លួនបានហើយព្រោះអាស្រ័យនូវដើមឈើដែលជាម្ចាស់នៃព្រៃដ៏គឺខ្លួនរក្សាហើយ ។

អបរភាគេ ក្នុងកាលជាចំណែកដទៃទៀត សា (ភរិយា) រីភរិយានោះ លភិ បានហើយ បុត្តំ នូវបុត្រ អញ្ញំ ដទៃ ។

សេដ្ឋី រីសេដ្ឋី កត្វា ធ្វើហើយ (វចនំ) នូវពាក្យថា ចុល្លបាលោ រីចុល្លបាល ឥតិ ដូច្នេះ នាមំ ឲ្យជាឈ្មោះ តស្ស (បុត្តស្ស) របស់បុត្រនោះ អករិ បានធ្វើហើយ (វចនំ) នូវពាក្យថា មហាបាលោ  រីមហាបាល ឥតិ ដូច្នេះ នាមំ ឲ្យជាឈ្មោះ ឥតរស្ស បុត្តស្ស របស់បុត្រក្រៅនេះ ។

(មាតាបិតរោ) រីមាតានិងបិតាទ. ពន្ធឹសុ ចងហើយ តេ (បុត្តេ) នូវបុត្រទ.​ នោះ  វយប្បត្តេ អ្នកដល់ហើយនូវវ័យ ឃរពន្ធនេន ដោយវត្ថុជាគ្រឿងចងគឺផ្ទះ ។

អបរភាគេ ក្នុងកាលជាចំណែកដទៃទៀត មាតាបិតរោ រីមាតានិងបិតាទ. អកំសុ បានធ្វើហើយ កាលំ នូវកាលកិរិយា ។

(ញាតកា) រីញាតិទ. វិវរេសុំ បែងចែកហើយ ភោគំ នូវភោគៈ សព្វំ ទាំងពួង (តេសំ បុត្តានំ) ដល់បុត្រទ.នោះ ទ្វិន្នំ ឯវ ២ នាក់នុះឯង ។

loading…


317 total views, 2 views today

Facebook Comments