សំណេរកូដអាស្រ័យសារពើវត្ថុក្នុងភាសា Java 4 (OOP)

oop2

 

ប្រយោគក្នុងសំណេរកូដប្រកបដោយ class (នាមនាម) និង method (កិរិយា) ។

ប្រយោគក្នុងភាសាសំណេរកូដ ហៅថា Syntax បើស្មេរកូដ(Programmer) សរសេរខុសគ្រោងប្រយោគ(structure) ហៅថា syntax error កំហុសប្រយោគ ។

គុណលក្ខណៈរបស់នាមមានច្រើនជាងមួយទាំងកិរិយារបស់នាមនោះ ក៏ច្រើនជាងមួយដែរ អាស្រ័យទៅលើការកំណត់របស់ស្មេរកូដ ។

បើយើងប្រថែមគុណលក្ខណៈនិងកិរិយារបស់នាមនាមមនុស្ស យើងនឹងមានប្រយោគក្នុងសំណេរកូដកាន់តែច្រើន ដូចជា

មនុស្ស ឈ្មោះ មហាភិរម្យ និយាយភាសាខ្មែរ ។

ឃើញថា ប្រយោគភាសាកាន់តែវែងទៅ យើងអាចសរសេរកូដថា

 

 

សរសេរកូដក្នុងលក្ខណៈខ្មែរថា

 

ការប្រកាសនាមនាម ហៅថា class declaration ហើយពាក្យថា class ត្រូវផ្តើមដោយអក្សរតូចជានិច្ច និង ឈ្មោះនាមនាម ហៅថា class name ឈ្មោះនាមនាមនេះត្រូវផ្តើមដោយអក្សរធំ(capital letter) ដូចជា

class_decalaration

ព្រោះភាសា Java ជាភាសាដែលប្រកាន់អក្សរតូចធំ(case sensitive)

នាមនាមដែលស្មេរកូដកំណត់ឡើងដោយខ្លួនឯង ហៅថា Programmer-defined class ឬ  user-defined class ។

960 total views, 0 views today

Facebook Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published.