សម្គាល់ពាក្យខ្មែរដោយអក្សរ ៣ យ៉ាង


សំណេរភាសាខ្មែរជាសំណេរជំនួសសំឡេង ៣ យ៉ាង គឺ ព្យញ្ជនៈ ស្រៈ និង វណ្ណយុត្តិ
ផ្សំគ្នាទាំង ៣ យ៉ាងបានជាពាក្យនិងព្យាង្គ
ដូចជា កាន់ ញែកថា
និង ជា ព្យញ្ជនៈ
ជា ស្រៈ
បន្តក់ ជា វណ្ណយុត្តិ
ផ្សំគ្នាទាំងព្យញ្ជនៈ (ក ន)ស្រៈ (ា)និង វណ្ណយុត្តិ (់) បានជា ពាក្យ​(កាន់) ហៅថា កិរិយា និង ឯកព្យាង្គ
ម្យ៉ាងទៀត ព្យញ្ជនៈ ហៅថា អក្សរនាំ និង ព្យញ្ជនៈ ហៅថា អក្សរសង្កត់
ជួនកាល ពាក្យខ្លះមិនមានវណ្ណយុត្តិទេ ដូចជា ចាំ ចែង ជាដើម
ចាំ
ជា ព្យញ្ជនៈ
ាំ ជា ស្រៈ
ចែង
ជា ព្យញ្ជនៈ  (ព្យញ្ជនៈនាំ)
ជា​ ស្រៈ
ជា ព្យញ្ជនៈ    (ព្យញ្ជនៈសង្កត់)
សរុបថា
ពាក្យ និង ព្យាង្គ កើតមានព្រោះការផ្សំគ្នារវាងព្យញ្ជនៈ ស្រៈ និង វណ្ណយុត្តិ ។

 

loading…

350 total views, 0 views today

Facebook Comments