សព្ទបាលីសម័យនិយម ១

 

សព្ទបាលី សម័យនិយម

ចាហួយ = មិញ្ជសទិសវត្ថុ
ត្រីអាំង = អង្គារមច្ឆោ ឬ អគ្គិបក្កមច្ឆោ
ត្រីប្រៃ ឬ ត្រីប្រឡាក់ = លោណមច្ឆោ
ត្រីងៀត = សុក្ខមច្ឆោ
 ប្រហុក = បូតិមច្ឆោ

សោត្ថិ តេ = សួស្តី ឬ ជម្រាបសួរ Hello
អរុណេ សោត្ថិ = អរុណសួស្តី Good morning
អបរណ្ហេ សោត្ថិ = សាយណ្ហសួស្តី Good afternoon
រត្តិយំ សោត្ថិ = រាត្រីសួស្តី Good night
ខមនីយន្តេ = សុខសប្បាយទេ? How are you?
សុភំ ភវតុ = លាសិនហើយ Goodbye
តុដ្ឋិ តេ = អរគុណ Thank you.
វេឡុខណ្ឌំ = គល់ឫស្សី
បហរតិ = វាយ
វេឡុខណ្ឌេន សីសំ បហរតិ = វាយក្បាលដោយគល់ឫស្សី ។
អង្គការ = បូគោ
សិទ្ធិមនុស្ស = មានុសិកាធិបច្ចំ
អន្តរជាតិ = នានាទេសិយោ
អង្គការអន្តរជាតិ = នានាទេសិយបូគោ
ក្រសួង = អមច្ចបទំ
សង្គមកិច្ច = ពហុជនហិតំ
ទាក់ទងនឹង = អាយត្តោ
កសិកម្មាយត្តាមច្ចបទំ = ក្រសួងកសិកម្ម
ពហុជនហិតាយត្តាមច្ចបទំ = ក្រសួងសង្គមកិច្ច

loading…

246 total views, 2 views today

Facebook Comments