វិធីបំប្លែងស្រៈ ​១


វិធីបំប្លែងស្រៈ

អៈ ជា​ ដូចជា វរ (វៈរៈ) ជា ពរ (ព) ចរាចរ (ចៈរ៉ាចៈរៈ) ជា​ ចរាចរ (ចៈរ៉ាច) ។
អៈ ជា​ អ-់ ដូចជា ជន (ជៈនៈ) ជា ជន (ជន់ )​ បទ(បៈទៈ) ជា បទ (បទ់) ជាដើម ។
អៈ ជា ដូចជា វចន ជា វេចន ផ្លាស់ វ ជា ព បានជា ពេចន យកទណ្ឌឃាតដាក់លើ ន បានជា ពេចន៍ ជាដើម ។
អៈ ជា ដូចជា សាសន (សាសៈនៈ) ជា សាសនា ចលន(ចៈលៈន) ជា ចលនា ជាដើម ។
អៈ​ ជា ដូចជា ជេតវន ជា ជេតុពន កោកនទ ជា កោកនុទ ជម្ពូនទ ជា​ ជម្ពូនុទ សម្មតិ ជា សម្មុតិ ជាដើម ។
-​ិ ជា ដូចជា វជិរ ជា វេជរ ផ្លាស់ វ ជា ព បានជា ពេជរ យក រ ជា ជើង ក្លាយជា ពេជ្រ ​ឬ ដាក់ទណ្ឌឃាតលើ រ ជា​ ពេជរ៍ ជាដើម ។


កណ្តុរ អានថា ម៉េច?
ស្រៈខ្លីនៅមុខ ត្រូវអាន ជា កណ្តុរ ស្រៈ ជាស្រៈខ្លី ទើប​អានជា គឺ កណ្តុលខ្នុរ កុរ ក៏ដូចគ្នា ។​ ប៉ុន្តែបើស្រៈវែងនៅមុខ អក្សរ ក្លាយជាមូគព្យញ្ជនៈ គឺ ព្យញ្ជនៈ គ មិនអានចេញសំឡេងទេ ដូចជា ការ កេរ អានថា កា កេ ជាដើម ។

loading…

377 total views, 0 views today

Facebook Comments