វិធីតែងបាលីប្រយោគហេតុ-ប្រយោគផល

វិធីតែងបាលីប្រយោគហេតុ-ប្រយោគផល

ព្រោះគាត់គ្មានបុត្រ ទើបឈ្មោះថា​ អបុត្តកៈ  អ្នកមិនមានបុត្រ ។

Because there is no child for him;  he is childless.

He is childless because there is no child for him.

Because he has not a child ; he is childless.

១.ប្រើ ឥតិ

នត្ថិ តស្ស បុត្តោតិ អបុត្តកោ ( បុរិសោ ) ។

២.ប្រើ តស្មា

នត្ថិ តស្ស បុត្តោ តស្មា អបុត្តកោ ។

៣. ប្រើ យស្មា-តស្មា

យស្មា នត្ថិ តស្ស បុត្តោ តស្មា អបុត្តកោ ។

៤.ប្រើ យស្មា -ឥតិ

យស្មា នត្ថិ តស្ស បុត្តោតិ អបុត្តកោ ។

៥.ប្រើ ហិ – តស្មា

បុត្តោ ហិ តស្ស នត្ថិ តស្មា អបុត្តកោ ។

៦.ប្រើ ហិ – ឥតិ

បុត្តោ ហិ តស្ស នត្ថីតិ អបុត្តកោ ។

៧.ប្រើ តា ភាវតទ្ធិត

បុត្តស្ស នត្ថិតាយ អបុត្តកោ ។

៨.ប្រើ អភាវ សព្ទ

បុត្តស្ស អភាវេន អបុត្តកោ ។ អថវា ម្យ៉ាងទៀត ។

បុត្តស្ស អភាវតោ អបុត្តកោ ។

*********************************

loading…

នត្ថិ តស្ស សមោតិ អសមោ ( ភគវា )

នត្ថិ តស្ស សមោ តស្មា អសមោ ។

យស្មា នត្ថិ តស្ស សមោ តស្មា អសមោ ។

សមោ ហិ តស្ស នត្ថិ តស្មា អសមោ ។

សមោ ហិ តស្ស នត្ថីតិ អសមោ ។

នត្ថិ តស្ស បដិបុគ្គលោតិ អប្បដិបុគ្គលោ ( ភគវា )

នត្ថិ តស្ស ឧត្តរន្តិ អនុត្តរោ (ភគវា )

នត្ថិ តស្ស អាលយោតិ អនាលយោ ( ភិក្ខុ )

នត្ថិ តស្ស បាទោតិ អបាទោ ( សត្តោ )

នត្ថិ តស្ស សីសន្តិ អសីសោ ( បេតោ )

នត្ថិ តស្ស រោគោតិ អរោគោ ( មនុស្សោ )

នត្ថិ តស្ស អាសវោតិ អនាសវោ ( ភិក្ខុ )

****************************************

ព្រោះ— ទើប = Because ហិ, យស្មា – ឥតិ, តស្មា

ហិ-ឥតិ = ព្រោះ

ហិ – តស្មា = ព្រោះ

យស្មា – ឥតិ = ព្រោះ

យស្មា – តស្មា = ព្រោះ

យតោ – តតោ = ព្រោះ

យំហេតុ – តំហេតុ = ព្រោះ

ម្សិលមិញ ព្រោះខ្ញុំឈឺទើបមិនបានមកសាលារៀន ។

I didn’t come to school yesterday because I was sick.

១.ប្រើ ឥតិ

ហិយ្យោហំ គិលានោ អហោសិន្តិ បាឋសាលំ នាគមឹ ។

២.ប្រើ តស្មា

ហិយ្យោហំ គិលានោ អហោសឹ តស្មា បាឋសាលំ នាគមឹ ។

៣.ប្រើ យស្មា – តស្មា

យស្មា ហិយ្យោហំ គិលានោ អហោសឹ តស្មា បាឋសាលំ នាគមឹ ។

៤.ប្រើ យស្មា -ឥតិ

យស្មា ហិយ្យោហំ គិលានោ អហោសិន្តិ បាឋសាលំ នាគមឹ ។

៥.ប្រើ ហិ -​ តស្មា

ហិយ្យោហំ ហិ គិលានោ អហោសឹ តស្មា បាឋសាលំ នាគមឹ ។

៦.ប្រើ ហិ – ឥតិ

ហិយ្យោហំ ហិ គិលានោ អហោសិន្តិ បាឋសាលំ នាគមឹ ។

៧.ប្រើ តា ភាវតទ្ធិត

ហិយ្យោហំ គិលានតាយ បាឋសាលំ នាគមឹ ។

៨.ប្រើ យតោ – តតោ

យតោ ហិយ្យោហំ គិលានោ អហោសឹ តតោ បាឋសាលំ នាគមឹ ។

៩.ប្រើ យំហេតុ – តំហេតុ

យំហេតុ ហិយ្យោហំ គិលានោ អហោសឹ តំហេតុ បាឋសាលំ នាគមឹ ។

 

 

1,547 total views, 0 views today

Facebook Comments