រៀនពាក្យបាលីតាមរយៈរូបភាព ១

មម សរីរំ សរីរៈរបស់ខ្ញុំ

ពាហា ឥ. ដើមដៃ

ពាហាយ មេ  គហេត្វា ចាប់ត្រង់ដើមដៃរបស់ខ្ញុំ

ហត្ថោ  បុំ. ដៃ

តស្ស ហត្ថោ  មម ហត្ថតោ ទីឃតរោ ហោតិ ។ ដៃរបស់គាត់វែងជាងដៃរបស់ខ្ញុំ ។

បាទំ នបុំ. ជើង

មម បាទំ តស្ស បាទតោ រស្សតរំ ហោតិ

ជើងរបស់ខ្ញុំខ្លីជាងជើងរបស់គាត់ ។

តស្សា បាទំ រស្សតមំ ហោតិ ។

ជើងរបស់នាងខ្លីបំផុត ។

សីសំ នបុំ. ក្បាល

កេសានិ សីសេ រុហន្តិ ។

សក់ដុះលើក្បាល ។

កេសំ នបុំ. សក់

កេសានិ មេ ទីឃតមានិ ហោន្តិ

សក់របស់ខ្ញុំវែងបំផុត ។

នាងមានសម្រស់សក់គួរឲ្យទស្សនា ។

តស្សា ទស្សនីយំ កេសកល្យាណំ ហោតិ ។

ជង្ឃា ឥ. ស្មងជើង

បព្វជិតា បិណ្ឌាយ ជង្ឃាហិ ចរន្តិ ។

បព្វជិតដើរបិណ្ឌបាតដោយស្មង ។

អក្ខិ  នបុំ. ភ្នែក

បុគ្គលោ អក្ខីហិ រូបំ ឱលោកេតិ ។

បុគ្គលសំឡឹងមើលរូបដោយភ្នែក ។

មុខំ  នបុំ. មុខ, មាត់

បាតោ វ មុខំ ធោវតិ លុបមុខនៅពេលព្រឹក

សោតំ នបុំ. ត្រចៀក

សោតេហិ សទ្ទំ សុត្វា ឮសំឡេងដោយត្រចៀក ។

សិតំ  នបុំ.​ ការញញឹម

សិតំ ករោតិ = ញញឹម

នាសា  ឥ. ច្រមុះ

នាសាយ គន្ធំ ឃាយតិ

ធុំក្លិនដោយច្រមុះ ។

loading…

2,047 total views, 0 views today

Facebook Comments