ប្រែសំនួនបាលី យេន ភគវា

 

ប្រែសំនួនបាលី

អញ្ជតរា ទេវតា, យេន ភគវា, តេនុបសង្កមិ ។

១.ប្រែលោតសព្ទ

អញ្ជតរា ទេវតា​ រីទេវតា ១​ អង្គ ភគវា​ រីព្រះមានព្រះភាគជាម្ចាស់ វសតិ តែងប្រថាប់នៅ យេន = យត្ថ ទិសាភាគេ ក្នុងចំណែកនៃទិសណា ឧបសង្កមិ ចូលទៅហើយ តេន = តំ ទិសាភាគំ កាន់ចំណែកនៃទិសនោះ ។

២.ប្រែដោយអត្ថ


ទេវតា ១​ អង្គចូលទៅកាន់ចំណែកទិសដែល​ជាទីប្រថាប់នៅ​នៃ​ព្រះមានព្រះភាគជាម្ចាស់ ។
យត្ថ ប្រែថា​ ជាទី ។
តែងប្រយោគជាថ្មីថា
អញ្ញតរា ទេវតា ភគវតោ វសនទិសាភាគំ ឧបសង្កមិ

loading…

251 total views, 1 views today

Facebook Comments