ប្រែលោតប្រយោគ អដ្ឋកថាធម្មបទ ភាគ ១ ទំព័រ ៧ វគ្គ ២

 

ក៏ ពុទ្ធា នាម ធម្មតា រីព្រះពុទ្ធទ. ទេសេន្តា កាលទ្រង់សម្តែង  ធម្មំ នូវធម៌ លោកេត្វា ទ្រង់ប្រមើលមើលហើយ ឧបនិស្សយំ នូវឧបនិស្ស័យ សរណសីលប្បព្វជ្ជាទីនំ (គុណានំ) នៃគុណទ.មាន​សរណៈនិងសីលនិងបព្វជ្ជាជាដើម ទេសេន្តិ ទើបទ្រង់សម្តែង ធម្មំ នូវធម៌ អជ្ឈាសយវសេន ដោយអំណាចនៃអធ្យាស្រ័យ តស្មា ព្រោះ​ហេតុ​នោះ តំទិវសំ ក្នុងថ្ងៃនោះ សត្ថា រីព្រះសាស្តា លោកេត្វា ទ្រង់​ប្រមើលមើលហើយ ឧបនិស្សយំ នូវឧបនិស្ស័យ តស្ស (មហាបាលស្ស) របស់មហាបាលនោះ ទេសេន្តោ កាលទ្រង់សម្តែង ធម្មំ នូវធម៌ កថេសិ ត្រាស់ហើយ អនុបុព្វីកថំ នូវវាចាជាគ្រឿង​ពោល​តាមលំដាប់ ។

loading…


213 total views, 1 views today

Facebook Comments