ប្រែលោតប្រយោគ អដ្ឋកថាធម្មបទ ភាគ ១ ទំព័រ ១៥ វគ្គ ១

ធម្មបទដ្ឋកថា ភាគ ១ ទំព័រ ១៥

ចក្ខូនិ រីភ្នែកទ. មមាយិតានិ ដែលគឺសត្វលោកប្រកាន់ហើយថា​ជា​របស់នៃអញ ហាយន្តុ ចូរសាបសូន្យចុះ សោតានិ រីត្រចៀកទ. ហាយន្តុ ចូរសាបសូន្យចុះ ទេហោ រីរាងកាយ (ហាយតុ) ចូរសាបសូន្យចុះ តថា យ៉ាងនោះនុះឯង  ឥទំ (អង្គំ) រីអវយវៈនេះ សព្វំបិ សូម្បីទាំងពួង ទេហនិស្សិតំ ដែលអាស្រ័យហើយនូវរាងកាយ ហាយតុ ចូរសាបសូន្យចុះ បាលិត ម្នាលបាលិត (ត្វំ) រីឯង បមជ្ជសិ តែងប្រមាទ កឹការណា ព្រោះហេតុអ្វី ចក្ខូនិ រីភ្នែកទ. មមាយិតានិ ដែលគឺសត្វលោកប្រកាន់ហើយថាជារបស់នៃអញ ជីរន្តុ ចូរគ្រាំគ្រាចុះ សោតានិ រីត្រចៀកទ. ជីរន្តុ ចូរគ្រាំគ្រាចុះ កាយោ រីកាយ (ជីរតុ) ចូរគ្រាំគ្រាចុះ តថា យ៉ាងនោះនុះឯង ឥទំ (អង្គំ) រីអវយវៈនេះ សព្វំបិ សូម្បីទាំងពួង កាយនិស្សិតំ ដែលអាស្រ័យហើយនូវកាយ ជីរតុ ចូរគ្រាំគ្រាចុះ បាលិត ម្នាលបាលិត ត្វំ រីឯង បមជ្ជសិ តែងប្រមាទ កឹការណា ព្រោះហេតុអ្វី

ចក្ខូនិ រីភ្នែកទ. មមាយិតានិ ដែលគឺសត្វលោកប្រកាន់ហើយថាជារបស់នៃអញ ភិជ្ជន្តុ ចូរបែកធ្លាយចុះ សោតានិ រីត្រចៀកទ. ភិជ្ជន្តុ ចូរបែកធ្លាយចុះ រូបំ រីរូប (ភិជ្ជតុ) ចូរបែកធ្លាយចុះ តថា យ៉ាងនោះនុះឯង  ឥទំ (អង្គំ) រីអវយវៈនេះ សព្វំបិ សូម្បីទាំងពួង រូបនិស្សិតំ ដែលអាស្រ័យហើយនូវរូប ភិជ្ជតុ ចូរបែកធ្លាយចុះ បាលិត ម្នាលបាលិត ត្វំ រីឯង បមជ្ជសិ តែងប្រមាទ កឹការណា ព្រោះហេតុអ្វី ឥតិ ដូច្នេះ

loading…

247 total views, 0 views today

Facebook Comments