ប្រជាមតិ : ហេតុអ្វីបានជាមិនទៅវត្ត?

temple_school_1

ប្រជាមតិ : ហេតុអ្វីបានជាមិនទៅវត្ត?
១.ព្រោះស្អប់វត្ត
២.ព្រោះឃើញវត្តមានផ្ទះធំ
៣.ព្រោះខ្លាចវត្ត
៤.ព្រោះខ្ញុំមិនកាន់ពុទ្ធសាសនា
៥.ព្រោះវត្តសម្បូរដោយចោរថង់ឈាម
៦.ព្រោះវត្តគ្មានកម្មវិធីបុណ្យអ្វី
៧.ព្រោះយល់ថាវត្តជាជម្រករបស់អ្នកក្រ
៨.ព្រោះលោកឈ្លោះជាមួយខ្ញុំ
៩.ព្រោះលោកមើលងាយខ្ញុំ
១០.ព្រោះលោកជេរខ្ញុំ
១១.ព្រោះលោកជាកូនអ្នកស្រែ
១២.ព្រោះវត្តគ្មានអ្វីដែលគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍
១៣.ព្រោះវត្តកខ្វក់គ្មានរបៀប
១៤.ព្រោះវត្តមានបក្សពួកនិយម
១៥.ព្រោះវត្តក៏ដូចផ្ទះ
១៦.ព្រោះវត្តមិនទាន់សម័យ
១៧.ព្រោះយល់ថាទៅវត្តមានតែខាត
១៨.ព្រោះឃើញលោកឈ្លោះគ្នាក្នុងវត្ត
១៩. ព្រោះគ្មានរឿងអ្វីដែលទាក់ទងនឹងវត្ត
២០.ព្រោះគ្មានអ្នកបបួលទៅ

loading…

burma1_2016

614 total views, 1 views today

Facebook Comments