ប្រជាមតិ : តើទៅវត្តដើម្បីអ្វី?

 

ប្រជាមតិ : តើទៅវត្តដើម្បីអ្វី?
១.ដើម្បីធ្វើបុណ្យ
២.ដើម្បីរៀនធម៌
៣.ដើម្បីស្រាវជ្រាវ
៤.ដើម្បីកំសាន្ត
៥.ដើម្បីមើលភិក្ខុសាមណេរ
៦.ដើម្បីសូត្រមន្ត
៧.ដើម្បីជួយការងារវត្ត

៨.ដើម្បីស្នាក់រៀន

៩.ដើម្បីកាន់សីល

១០.ដើម្បីបួស

temple_school_1

loading…

877 total views, 1 views today

Facebook Comments