បាលីរាល់ថ្ងៃ តម្លៃភាសាបុរាណ

ព្រោះប៉ះពាល់ការក្រាញអំណាចរបស់គាត់ លោកនាយករដ្ឋមន្រ្តីទើបហាមនិយាយរិះគន់រឿងនយោបាយច្រើន ។ ហេតុនោះ ទើបនិយាយ ២ ប្រយោគនេះឯង ។
វសបរាមាសនមស្ស បដិហនិត្វា រដ្ឋមន្តីនំ នាយកោ បាយតោ នយោបាយការណស្ស គរហំ បដិក្ខិបិ ។ តស្មា ទ្វេ វាក្យាយេវ មយា វុច្ចន្តិ ។
រដ្ឋាភិបាលទប់ទល់សំឡេងរិះគន់ព្រោះត្រូវការឈ្នះការបោះឆ្នោត ។
រដ្ឋាភិបាលោ ឆន្ទទានំ ជិនិតុកាមតាយ គរហសទ្ទំ សន្ធារេតិ ។
យថា រដ្ឋាភិបាលោ ឆន្ទទានំ ជិនិតុំ កាមេតិ ឯវំ គរហសទ្ទំ សន្ធារេតិ ។

*****************
ក្រដាសមិនអាចទប់ភ្លើងដែលកំពុងឆេះបានទេ ។
កាកចបណ្ណំ ឈាយមានំ អគ្គឹ ជិនិតុំ ន សក្កោតិ ។

**********************
ទោះលោកលើកទ័ពមក ក៏ខ្ញុំមិនខ្លាច ។
កិញ្ចាបិ សេនាយ សទ្ធឹ អាគច្ឆេយ្យាសិ អហំ បន ន ភាយាមិ ។


តទៅនេះ សូមជូនព័ត៌មានក្រាញអំណាច
សម្តេចគំរាមថា នឹងបញ្ចេញសារសន្ទនាបន្ថែមទៀតដើម្បីឲ្យអ្នកប្រើបណ្តាញសង្គមភ្លឺភ្នែក ៕
អាយតឹ វសបរាមាសនប្បវត្តិ វុច្ចតេ
សម្តេច នាម បុរិសោ អហំ សង្គមជាលិកេ សច្ចំ អាវីភាវេតុំ សល្លាបត្ថំ អាវីករិស្សាមីតិ សន្តជ្ជេសិ ។

******************
ឆ្កែចេះតែភ្រុស មនុស្សចេះតែដើរ ។
សុនខោ ភុស្សនកិច្ចោ ហោតិ ជនោ បន វិចរណកិច្ចោ ហោតិ ។

****************


បុព្វណ្ណេ វសបរាមាសនប្បវត្តិ វុច្ចតេ
សូមជូនព័ត៌មានក្រាញអំណាចពេលព្រឹក
បក្សប្រជាជនខ្លាចពាក្យស្លោករបស់បក្សសង្រ្គោះជាតិ ។
បជាបក្ខោ រដ្ឋវិមោចកបក្ខស្ស អាភាណកវចនស្មា ភាយតិ ។
ពាក្យស្លោកនោះថា ដូរមេឃុំ បម្រើបក្ស ដាក់មេឃុំបម្រើរាស្រ្ត ។
វុត្តញ្ហេតំ បក្ខទាសភូតំ និគមភោជកំ អបនេត្វា រដ្ឋការិភូតស្ស និគមភោជកស្ស ឧច្ចិននន្តិ ។


ព្រោះថា ពាក្យស្លោកនោះប្រហែលនឹងនាំបរាជ័យដល់គាត់ ។
តញ្ហិ តស្ស បរាជយមាវហតិ មញ្ញេ ។
ហេតុនោះ គាត់ត្រូវការឲ្យយកពាក្យស្លោកនោះចេញ ដើម្បីរក្សាអំណាច ។ តស្មា សោ យថា វសោ តិដ្ឋតិ ឯវំ តំ អបនេតុំ បត្ថេតិ ។

 

loading…

539 total views, 1 views today

Facebook Comments