ធម្មបទដ្ឋកថា បាលី បណាមគាថា វគ្គ ១

 

មហាមោហតមោនទ្ធេ   លោកេ លោកន្តទស្សិនា
យេន សទ្ធម្មបជ្ជោតោ   ជលិតោ ជលិតិទ្ធិនា
តស្ស បាទេ នមស្សិត្វា  សម្ពុទ្ធស្ស សិរីមតោ
សទ្ធម្មញ្ចស្ស បូជេត្វា    កត្វា សង្ឃស្ស ចញ្ជលឹ,
“តំ តំ ការណមាគម្ម      ធម្មាធម្មេសុ កោវិទោ
សម្បន្នសទ្ធម្មបទោ      សត្ថា ធម្មបទំ សុភំ
ទេសេសិ ករុណាវេគ-   សមុស្សាហិតមានសោ
យំ វេ ទេវមនុស្សានំ       បីតិបាមោជ្ជវឌ្ឍនំ
បរម្បរាភតា តស្ស          និបុណា អត្ថវណ្ណនា,
យា តាម្ពបណ្ណិទីបម្ហិ         ទីបភាសាយ សណ្ឋិតា
ន សាធយតិ សេសានំ      សត្តានំ ហិតសម្បទំ
អប្បេវ នាម សាធេយ្យ      សព្វលោកស្ស សា ហិតំ”
ឥតិ អាសឹសមានេន           ទន្តេន សមចារិនា
កុមារកស្សបេនាហំ            ថេរេន ថិរចេតសា
សទ្ធម្មដ្ឋិតិកាមេន                សក្កច្ចំ អភិយាចិតោ,
តំ ភាសំ អតិវិត្ថារំ                  គតញ្ច វចនក្កមំ
បហាយារោបយិត្វាន            តន្តឹ ភាសំ មនោរមំ,
គាថានំ ព្យញ្ជនបទំ                 យំ តត្ថ ន វិភាវិតំ
កេវលន្តំ វិភាវេត្វា                    សេសន្តមេវ អត្ថតោ
ភាសន្តរេន ភាសិស្សំ               អាវហន្តោ វិភាវិនំ
មនសោ បីតិបាមោជ្ជំ                អត្ថធម្មូបនិស្សិតន្តិ ។

235 total views, 2 views today

Facebook Comments