ទៅ ឬ មិនទៅ

ទៅ ឬ មិនទៅ

ពលរដ្ឋភាគច្រើនជាពិសេសយុវជនបានបើកបេះដូង បើកត្រចៀក បើកភ្នែក និង បើកប្រាជ្ញាយ៉ាងទូលាយ ទទួលយកអ្វីដែលថ្មី អ្វីដែលប្រសើរ អ្វីដែលជាប្រជាធិបតេយ្យពិត ។

តើថ្នាក់ដឹកនាំព្រមទៅ ឬ មិនទៅ ។ អ្នកនយោបាយណាដែលមិនអាចផ្លាស់ប្តូរទាន់យុវជនទេនោះ ជីវិតនយោបាយរបស់អ្នកនោះនឹងរំកិលទៅរកចំណុចសូន្យ ។ កម្លាំងកកិតមិនអាចកើតមានបានទេ ករណីដែលអ្នកមិនអាចដាក់ឲ្យវាប៉ះគ្នាបាន ។

ដើរមិនទាន់គេ ចង់បបួលគេត្រឡប់ទៅក្រោយវិញ ! ! ! មានការខ្មាស់គេទេ នៅពេលដែលលេងល្បែងប្រជាធិបតេយ្យពិតមិនឈ្នះគេ ចង់បបួលគេឈប់លេង !!!

ផ្លាស់ប្តូរ បានល្អ អនាគត បវរ រុងរឿង

kemley_wipe_your_tears

Facebook Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published.