តែងបាលីតាមវិញ្ញាសាប្រឡងរើសគ្រូពុទ្ធិកៈកម្រិតឧត្តម

តែងបាលីតាមវិញ្ញាសាប្រឡងជ្រើសរើសគ្រូពុទ្ធិកៈកម្រិតឧត្តម

ថ្ងៃទី ៣ សីហា ២០១៧

សិក្ខាកាមកុលបុត្រទាំងឡាយកាលចាកចេញពីត្រកូលរៀង ៗ ខ្លួន ហើយមកបួសដោយសទ្ធាក្នុងព្រះពុទ្ធសាសនា គប្បីសិក្សា​ភាសាបាលីជាដំបូង មិនគប្បីសិក្សាភាសាដទៃ​ពីនេះឡើយ ព្រោះថា កាលបើបព្វជិតទាំងឡាយមិនសិក្សាភាសាបាលីនេះទេ នរណាគេនឹងសិក្សា ខ្ញុំនិយាយបែបនេះ ព្រោះចង់ឲ្យបព្វជិតទាំងឡាយចេះភាសាបាលីដោយពិត ។

សិក្ខាកាមា ហិ កុលបុត្តា អត្តនោ អត្តនោ កុលា និក្ខមិត្វា ពុទ្ធសាសនេ សទ្ធាយ បព្វជន្តា បឋមំ បាលិភាសំ បរិយាបុណេយ្យុំ, ន ឥតោ ភាសន្តរំ ។

បព្វជិតេសុ ហិ ឥមំ បាលិភាសំ អបរិយាបុណន្តេសុ កោ បរិយាបុណិស្សតិ, ឯវរូបំ  មយា វុច្ចតិ បព្វជិតេ បាលិភាសំ ធារាបេតុកាមត្តាយេវ ។

238 total views, 0 views today

Facebook Comments