តើវត្តមានអ្វីខ្លះ?

temple_school_1

តើវត្តមានអ្វីខ្លះ?

១.ព្រះសង្ឃ

២.កុដិ

៣.សាលាឆាន់

៤.ព្រះវិហារ

៥.ចេតិយ

៦.កូនសិស្សលោក

៧.បណ្ណាល័យ

៨.សាលាបាលី

៩.សៀវភៅក្បួនច្បាប់

១០.ដើមឈើ

១១.ស្រះទឹក

១២.របងវត្ត

១៣.ធរណីសង្ឃ(ដីវត្ត)

១៤.ទីធ្លាវត្ត

loading…

1,053 total views, 1 views today

Facebook Comments