កាលប្បវត្តិនៃកម្ពុជា ២០

2002 -First multi-party local elections; ruling Cambodian People’s Party wins in all but 23 out of 1,620 communes. Ranariddh’s half-brother Prince Norodom Chakrapong sets up his own Norodom Chakrapong Khmer Soul Party.
ទ្វយាធិកទ្វេសហស្សគ្រិស្តវស្សេ ហិ បឋមំ ពហុបក្ខស្ស ទេសីយំ ឆន្ទទានំ ឧប្បន្នំ ។ កម្ពុជាបជាបក្ខោ ឋបេត្វា វីសនិគមុត្តរឆនិគមសតាធិកនិគមសហស្សានំ តិវីសនិគមេ សព្វេ និគមេ បដិលភិ ។ នរោត្តម រណឫទ្ធិ នាម រាជកុមារស្ស មាតុភិន្នភាតិកភូតោ រាជបុត្តោ ព្រលឹងខ្មែរ នាម អត្តនោ បក្ខំ ឋបេសិ ។

ឆ្នាំ 2002 មានការបោះឆ្នោតពហុបក្សក្នុងស្រុកលើកដំបូង; គណបក្សប្រជាជនកម្ពុជាឈ្នះទាំងអស់ លើកលែងតែ 23 ឃុំសង្កាត់ ក្នុងចំណោម 1620 ឃុំសង្កាត់ ។ បងប្អូនម្តាយទីទៃនរោត្តមរណឫទ្ធិ ព្រះអង្គម្ចាស់នរោត្តមចក្រពង្សបង្កើតគណបក្សផ្ទាល់ខ្លួន ឈ្មោះថា បក្សព្រលឹងខ្មែរ ។
2003 – Serious diplomatic upset with Thailand over comments attributed to a Thai TV star that the Angkor Wat temple complex was stolen from Thailand. Angry crowds attack the Thai embassy in Phnom Penh. Hun Sen’s Cambodian People’s Party wins general elections but fails to secure sufficient majority to govern alone.

តយាធិកទ្វេសហស្សគ្រិស្តវស្សេ  ហិ នគរប្បសាទោ ថៃរដ្ឋស្ស សន្តិកា ចោរយិតោតិ  ទូរទស្សនយន្តទេសិកិត្ថិយា អារោបិតព្យាខ្យំ អារព្ភ កម្ពុជារដ្ឋាភិបាលោ  ទូតបក្ខតោ អតិវិយ អនត្តមនោ អហោសិ សហ ថៃរដ្ឋេន ។
កុប្បិតចិត្តោ ជនកាយោ ចតុម្មុខនគរេ ថៃទូតឋានស្ស បហារមទាសិ ។
ហ៊ុន សែន នាម បុរិសស្ស កម្ពុជាបជាបក្ខោ ឆន្ទទានមជិនិ, ឯកតោ បន អភិបាលេតុំ បហោនកានំ យេភុយ្យឆន្ទានំ រក្ខាយ វិរជ្ឈិ ។
ឆ្នាំ 2003 – រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជារកាំចិត្តខាងការទូតខ្លាំងជាមួយ ប្រទេសថៃដោសារតារាទូរទស្សន៍ថៃបញ្ចេញយោបល់ថាប្រាសាទអង្គរវត្តលួចពីប្រទេសថៃ ។ ហ្វូងមនុស្សមានកំហឹងបានវាយប្រហារស្ថានទូតថៃនៅរាជធានីភ្នំពេញ ។ គណបក្សប្រជាជនកម្ពុជារបស់លោកហ៊ុន សែនឈ្នះការបោះ ឆ្នោត ប៉ុន្តែខកខានរក្សាសំឡេងភាគច្រើនគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីគ្រប់គ្រង តែម្នាក់ឯង ។

loading…

511 total views, 1 views today

Facebook Comments