កាលប្បវត្តិនៃកម្ពុជា ១៧

Thousands of Cambodian opposition protesters fill the streets of Phnom Penh Sunday, Sept. 13, 1998. Thousands of protesters calling for the ouster of strongman Hun Sen braved a heavy clampdown Sunday and marched through the capital to cheers from Phnom PenhÕs citizens, who threw them food and honked car horns in support. (AP Photo/Itsuo Inouye)
Thousands of Cambodian opposition protesters fill the streets of Phnom Penh Sunday, Sept. 13, 1998. Thousands of protesters calling for the ouster of strongman Hun Sen braved a heavy clampdown Sunday and marched through the capital to cheers from Phnom PenhÕs citizens, who threw them food and honked car horns in support. (AP Photo/Itsuo Inouye)

1998 July – Elections are won by Hun Sen’s CPP, amid allegations of harassment. A coalition is formed between the CPP and Funcinpec. Hun Sen becomes prime minister, Ranariddh is president of the National Assembly.

អដ្ឋនវុតយុត្តរនវសតាធិកសហស្សគ្រិស្តវស្សស្ស  ហិ អាសាឡ្ហមាសេ ឆន្ទទានំ ហឹសុបវាទស្ស អន្តរេ ហ៊ុន សែន នាម បុរិសស្ស បជាបក្ខេន ជិតមហោសិ, ឯកភូតោ រដ្ឋាភិបាលោ ហ្វ៊ុន ស៊ិនប៉ិចបក្ខស្ស ចេវ បជាបក្ខស្ស ច  អន្តរា ឋាបិតមហោសិ ។ ហ៊ុន សែន នាម បុរិសោ រដ្ឋមន្តីនំ នាយកោ អហោសិ រណឫទ្ធិ នាម បន រាជបុត្តោ រដ្ឋសភាយ បមុខោ អហោសិ ។
ឆ្នាំ 1998 ខែកក្កដា – ការបោះឆ្នោតត្រូវបានឈ្នះដោយគណបក្សប្រជាជនកម្ពុជារបស់លោកហ៊ុនសែនចំពេលមានការចោទប្រកាន់ពីការយាយី ។ រដ្ឋាភិបាលចំរុះមួយត្រូវបានបង្កើតឡើងរវាងគណបក្សប្រជាជនកម្ពុជានិងហ៊្វុនស៊ិនប៉ិច ។ លោកហ៊ុនសែនបានក្លាយជានាយករដ្ឋមន្រ្តី រណឫទ្ធិជាប្រធានរដ្ឋសភា ។

 

Facebook Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published.