កាលប្បវត្តិនៃកម្ពុជា ១៥

hunsencoup1997

1997 – Hun Sen mounts a coup against the Prime Minister, Prince Ranariddh, and replaces him with Ung Huot. The coup attracts international condemnation. The Khmer Rouge put Pol Pot on trial and sentence him to life imprisonment.
សត្តនវុតយុត្តរនវសតាធិកសហស្សគ្រិស្តកាលេ ហ៊ុន សែន នាម បុរិសោ រណឫទ្ធិ នាម រដ្ឋមន្តីនំ នាយកំ បលាបេតុំ រដ្ឋប្បហារទានំ កត្វា អ៊ឹង ហួត នាម បុរិសំ នាយកដ្ឋានេ ឋបេសិ  ។ រដ្ឋប្បហារទានមេតំ នានារដ្ឋស្ស គរហំ អាកស្សិ ។ លោហិតខេមរយោធា ប៉ុល ពត នាម បុរិសស្ស អដ្តំ វិចារេត្វា តស្ស យាវជីវំ ទណ្ឌកម្មមកំសុ  ។
ឆ្នាំ 1997 – លោកហ៊ុនសែនបានធ្វើរដ្ឋប្រហារមួយប្រឆាំងនាយករដ្ឋមន្រ្តី, ព្រះអង្គម្ចាស់នរោត្តមរណឫទ្ធិហើយដាក់ជំនួសដោយលោកអ៊ឹង ហួត ។ រដ្ឋប្រហារនេះបានទាក់ទាញការថ្កោលទោសពីអន្តរជាតិ។ ខ្មែរក្រហមបានជំនុំជម្រះប៉ុលពតហើយកាត់ទោសគាត់ឱ្យជាប់ពន្ធនាគារអស់មួយជីវិត ។


Facebook Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published.